۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۱ فروردين
کارگروه مدل سازی های آماری
کارگروه مدل سازی ریاضی
کارگروه مدل سازی اقتصادی
کارگروه مدل سازی های هوش مصنوعی
اموزش های عمومی