۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير

ردیف

عنوان طرح

وضعیت طرح

نام و نام خانوادگی

مجری اول (اصلی)

1

 حذف فتوکاتالیستی زایلن در هوا با استفاده از نانو Bi2O3 تحت تابش پرتو فرابنفش

 

علی فقیهی زرندی

2

 بررسی شیوع خشونت خانگی علیه زنان در شهر کرمان با استفاده از روش بسط شبکه ای و روش مستقیم

 

میلاد احمدی گوهری

3

 بررسی شیوع خشونت خیابانی علیه زنان در مکان های عمومی شهر کرمان

 

میلاد احمدی گوهری

4

 مقایسه روش‌های رگرسیون لجستیک لاسو، رگرسیون لجستیک لاسوی انطباقی و رگرسیون لجستیک اِلَستیک نِت به منظور تعیین موثرترین ژن‌های مرتبط با سرطان پستان در زنان

 

تانیا دهش

5

 ملاحظات متودولوژیک در استفاده از روش بسط شبکه ای در برآورد رفتارهای پرخطرگروه های سنی – جنسی خاص: یک مثال از سقط عمدی در کرمان

 

محمد رضا بانشی

6

 شناسایی ریسک فاکتورهای اصلی در افت شنوایی کارگران مواجهه یافته با ترازهای مختلف فشار صوت صنعتی با الگوریتم Deep Learning در سال 1398. مطالعه موردی: شرکتی صنعتی و معدنی

خاتمه یافته

سجاد زارع

7

 بررسی تاثیرات احتمالی خشک شدن دریاچه ارومیه بر سلامت مردم منطقه

 

علی اکبر حق دوست

8

 مدلسازی و واکاوی حوادث گودبرداری با استفاده از نرم افزارهای ETABS ،PLAXIS ،GEOSLOPE و روش Bow_Tie: مطالعه موردی در استان خراسان رضوی

 

محبوبه اسحاقی

9

 کاربرد مدل‌های تجمع بوت استراپی و جنگل‌ بقای تصادفی در مدلسازی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال از سال 93 تا 97 در استان کرمان و سنجش صحت خارجی مدل های درختی بقا

 

محمد رضا بانشی

10

 بررسی عوامل مؤثر بر بقای بیماران مبتلا به سرطان ریه در استان کرمان با استفاده از مدل های ناپارامتریک بیزی

 

یونس جهانی

11

 بررسی اثر مستقیم مواجهه شغلی در محیطهای صنعتی بر بروز سرطان در ایران، یک مطالعه مدلسازی

 

علی اکبر حق دوست

12

 بررسی افت شنوایی کارگران از طریق مقایسه ادیوگرام های دوره ای و محاسبه تغییرات آستانه استاندارد (STS) در یک صنعت پتروشیمی

 

سجاد زارع

13

 روشهای آماری بررسی پراکندگی بیماریهای پوستی دست، پا و مخاط دهان(HFMD)، با استفاده از آزمون نسبت ضریب تغییرات دو متغیر مستقل غیر نرمال

 

عباس بهرامپور

14

 تعیین رتبه آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور (راد) در سال 1398

خاتمه یافته

محمودرضا دهقانی

15

 مدلسازی تغییرات نسبت سیگنال به نویز گسیل های صوتی گوش در کارگران مواجهه یافته با ترازهای مختلف فشار صوت با استفاده از الگوریتم های Deep Learning و ماشین بردار پشتیبان در یکی از صنایع معدنی کرمان در سال 1399: مطالعه میدانی

خاتمه یافته

سجاد زارع

16

 بررسی کارایی حذف بخارات بنزن از هوا توسط جاذب چارچوب آلی فلزی تانتالیوم (Ta-MOF)

 

علی فقیهی زرندی

17

 مدلسازی اپیدمی کووید-19 در ایران

خاتمه یافته

یونس جهانی