۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۱ فروردين
نوروز مبارک
کتاب مرور ساختار یافته و متا آنالیز
پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت

ورود به سایت

جدیدترین طرح های تحقیقاتی مرکز
آخرین مقالات چاپ شده با افیلیشن مرکز

سال انتشار: 2019

عنوان مقاله

لینک دریافت

Trend and projection of mortality rate due to non-communicable diseases in Iran: A modeling study

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30763320

پیامدهای اجرای طرح ادغام آموزش علوم پزشکی در نظام ارائه خدمات سلامت ایران : یک مرور نظام مند و فراترکیب

http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-75-18&slc_lang=fa&sid=1

پیشگیری از سرقت علمی در متون دانشگاهی: درس هایی از کشورها ی عضو اتحاد یه اروپا

http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_id=6149&slc_lang =fa&sid=1&printcase=1&hbnr=1&hmb=1

Effect of fentanyl and vitamin B12 on abdominal pain in patients addicted to oral opium: A clinical trial

https://www.tandfonline.com/doi/abs/ 10.1080/14659891.2019.1604837?journalCode=ijsu20

 

ویدیو های آموزشی