۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير

علاقمندان جهت تهیه کتاب، می توانند با واریز مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به شماره حساب:  

239409929، بانک رفاه و تحویل فیش واریزی به مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت، کتاب را دریافت نمایند.