۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ سه شنبه ۶ مهر   

اعضای پیوسته

حیطه تحقیقاتی

علم سنجی

Google Scholar Profile

آقای دکتر محمد رضا بانشی

آمار زیستی

http://mhrc.kmu.ac.ir/Images/UserFiles/927/image/google-scholar-48.png

آقای دکتر عباس بهرامپور

آمار زیستی

http://mhrc.kmu.ac.ir/Images/UserFiles/927/image/google-scholar-48.png

آقای دکتر توحیدی نیک

اپیدمیولوژی

http://mhrc.kmu.ac.ir/Images/UserFiles/927/image/google-scholar-48.png

آقای دکتر یونس جهانی

آمار زیستی

http://mhrc.kmu.ac.ir/Images/UserFiles/927/image/google-scholar-48.png

آقای دکتر علی اکبر حقدوست

اپیدمیولوژی

http://mhrc.kmu.ac.ir/Images/UserFiles/927/image/google-scholar-48.png

خانم دکتر تانیا دهش

آمار زیستی

http://mhrc.kmu.ac.ir/Images/UserFiles/927/image/google-scholar-48.png

خانم دکتر فرزانه ذوالعلی

اپیدمیولوژی

http://mhrc.kmu.ac.ir/Images/UserFiles/927/image/google-scholar-48.png

خانم اعظم رستگاری

آمار زیستی

http://mhrc.kmu.ac.ir/Images/UserFiles/927/image/google-scholar-48.png

خانم دکتر شاه اسماعیلی

اپیدمیولوژی

http://mhrc.kmu.ac.ir/Images/UserFiles/927/image/google-scholar-48.png

آقای دکتر حمید شریفی

اپیدمیولوژی

http://mhrc.kmu.ac.ir/Images/UserFiles/927/image/google-scholar-48.png

خانم دکتر مهدیه عزیزیان

ریاضی

http://mhrc.kmu.ac.ir/Images/UserFiles/927/image/google-scholar-48.png

خانم دکتر مقدمه میرزایی

آمار زیستی

http://mhrc.kmu.ac.ir/Images/UserFiles/927/image/google-scholar-48.png