۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ دوشنبه ۸ مهر    تعداد بازدید : 5994

 

 http://localhost/modeling%20in%20health/images/image/AliAkbarHaghdoost1.jpg

آقای دکتر عباس بهرامپور

حیطه تحقیقاتی:

Biostatistics

Google scholar citations

Email address:abahrampour@yahoo.com

http://isid.research.ac.ir/Abbas_Bahrampour

http://localhost/modeling%20in%20health/images/image/Dr%20baneshi1.jpg

آقای دکتر محمد رضا بانشی

حیطه های تحقیقاتی:

Missing data, HIV, Cancer, Addiction, Prediction Models

Google scholar citations

Email address:rbaneshi2@gmail.com

http://isid.research.ac.ir/MohammadRezaEza_Baneshi

http://localhost/modeling%20in%20health/images/image/Dr%20baneshi1.jpg

آقای دکتر محمد رضا مولایی

حیطه های تحقیقاتی:

 Dynamical systems, Unified theories, Mathematical modeling

 

:Email address

http://localhost/modeling%20in%20health/images/image/Dr%20baneshi1.jpg

خانم دکتر شهرزاد مظهری

حیطه های تحقیقاتی:

Neuropsychiatry, Cognitive psychiatry, Schizophrenia

Google scholar citations

:Email address

http://isid.research.ac.ir/Shahrzad_Mazhari

 http://localhost/modeling%20in%20health/images/image/mohabat%20mohseni1.jpg

خانم دکتر محبت محسنی

Health, Social Epidemiology

Google scholar citations

Email address:mohabbat.mohseni@gmail.com