۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
بارگذاری ویدئو کارگاه Markov Modeling
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۲ ارديبهشت
بارگذاری ویدئو کارگاه Markov Modeling
بارگذاری ویدئو کارگاه Markov Modeling
بارگذاری ویدئو کارگاه Treeage Modeling
۱۳۹۶ دوشنبه ۴ ارديبهشت
بارگذاری ویدئو کارگاه Treeage Modeling
بارگذاری ویدئو کارگاه Treeage Modeling
اطلاعیه شروع ثبت نام کارگاه Risk Analysis
۱۳۹۶ يکشنبه ۳ ارديبهشت
اطلاعیه شروع ثبت نام کارگاه Risk Analysis
اطلاعیه شروع ثبت نام کارگاه Risk Analysis
اطلاعیه شروع ثبت نام کارگاه Machine Learning2
۱۳۹۶ چهارشنبه ۳۰ فروردين
اطلاعیه شروع ثبت نام کارگاه Machine Learning2
اطلاعیه شروع ثبت نام کارگاه Machine Learning2
بارگذاری ویدئو کارگاه Machine Learning Techniques and Tools
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۸ فروردين
بارگذاری ویدئو کارگاه Machine Learning Techniques and Tools
بارگذاری ویدئو کارگاه Machine Learning Techniques and Tools
اطلاعیه شروع ثبت نام کارگاه Mathematical Modeling of Cancer
۱۳۹۶ دوشنبه ۱۴ فروردين
اطلاعیه شروع ثبت نام کارگاه Mathematical Modeling of Cancer
اطلاعیه شروع ثبت نام کارگاه Mathematical Modeling of Cancer
اطلاعیه شروع ثبت نام کارگاه Bioinformatics
۱۳۹۶ دوشنبه ۷ فروردين
اطلاعیه شروع ثبت نام کارگاه Bioinformatics
اطلاعیه شروع ثبت نام کارگاه Bioinformatics
اطلاعیه شروع ثبت نام کارگاه Structured Equation Modeling and its Applications
۱۳۹۶ سه شنبه ۱ فروردين
اطلاعیه شروع ثبت نام کارگاه Structured Equation Modeling and its Applications
اطلاعیه شروع ثبت نام کارگاه Structured Equation Modeling and its Applications
اطلاعیه شروع ثبت نام کارگاه Simulation in Regression Studies
۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۵ اسفند
اطلاعیه شروع ثبت نام کارگاه Simulation in Regression Studies
اطلاعیه شروع ثبت نام کارگاه Simulation in Regression Studies
بارگذاری ویدئو کارگاه Data Mining in Medical Sciences
۱۳۹۵ شنبه ۱۴ اسفند
بارگذاری ویدئو کارگاه Data Mining in Medical Sciences
بارگذاری ویدئو کارگاه Data Mining in Medical Sciences