۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۱ فروردين

 

اولویت های پژوهشی این مرکز مدل سازی های آماری و ریاضی نوین در حیطه علوم پزشکی می باشد.