۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير

 

اولویت های پژوهشی این مرکز مدل سازی های آماری و ریاضی نوین در حیطه علوم پزشکی می باشد.