۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۱ فروردين

 

اعضای وابسته

حیطه تحقیقاتی

آقای دکتر نوذر نخعی

پزشکی اجتماعی

آقای دکتر محسن بارونی

اقتصاد سلامت

آقای دکتر رضا گودرزی

اقتصاد سلامت

آقای حمید رضا توحیدی نیک

اپیدمیولوژی

خانم راضیه خواجه کاظمی

اپیدمیولوژی

آقای مهران نخعی

آمار زیستی

خانم نویسادات سید قاسمی

آمار زیستی

خانم شیده رفعتی

آمار زیستی

آقای دکتر سجاد زارع

بهداشت حرفه ای

آقای علی کاراموزیان

آمار زیستی

خانم زهرا زمانی نسب

آمار زیستی

آقای دکتر عظیم ریواز

ریاضی

آقای دکتر مهدی افتخاری

هوش مصنوعی

خانم دکتر فاطمه افسری

هوش مصنوعی

آقای دکتر رضا پور موسی

آمار

خانم مرضیه محمودی منش

آمار زیستی

آقای دکتر حسین مولوی

اپیدمیولوژی

خانم دکتر آرمیتا شاه اسماعیلی

اپیدمیولوژی

آقای دکتر محمد رضا مولایی

ریاضی