۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۱ فروردين

 

اعضای پیوسته

حیطه تحقیقاتی

رزومه

Google Scholar Profile

آقای دکتر علی اکبر حقدوست

اپیدمیولوژی

 

آقای دکتر محمد رضا بانشی

آمار زیستی

 

آقای دکتر عباس بهرامپور

آمار زیستی

 

خانم دکتر مقدمه میرزایی

آمار زیستی

 

آقای دکتر یونس جهانی

آمار زیستی

 

خانم دکتر فرزانه ذوالعلی

اپیدمیولوژی

 

آقای دکتر حمید شریفی

اپیدمیولوژی

 

خانم دکتر تانیا دهش

آمار زیستی

 

خانم دکتر مهدیه عزیزیان

ریاضی

 

خانم اعظم رستگاری

آمار زیستی