۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير

 

طرح های تحقیقاتی داخلی

بررسی شیوع و عوامل مرتبط با تجربیات آسیب رسان اجتماعی در کودکان 0-12 ساله شیراز در سال 1398با استفاده از روش تعمیم یافته بسط شبکه ای (Generalized network scale up)

ﺑﺮرﺳ ﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻘﺎ ي ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت در ﻛﺮﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻫﺎ ي زﻣﺎن ﺷﻜﺴﺖ ﺷﺘﺎﺑﻨﺪه ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﻴﺰي

برآورد شفافيت اجتماعي زنان تن فروش در شهر شيراز در سال 1397 با روش های مختلف

بررسي شيوع مصرف مواد مخدر و محرک و الکل در بين رانندگان ماشين هاي سنگين برون شهری کرمان

برآورد شفافيت اجتماعي مصرف كنندگان شيشه،ترياك و هروئين با استفاده از روش هاي مختلف در شهر كرمان در سال 1398

به کارگیری روشی ترکیبی حاصل از دو روش افراز های بازگشتی و جانهی چندگانه با معادلات زنجیره ای، و مقایسه ی آن با روش های آماری رایج به منظور جانهی مشاهدات گمشده ، درحضور اثرات متقابل

به کارگیری مدل جنگل بقای تصادفی در داده های با بعد کم و رویداد کم و مقایسه آن با تحلیل رگرسیون کاکس تحت روش های رگرسیونی مجازات شده و مدل شفایافته بیزی