۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي

مرکز تحقیقات مدلسازی در سلامت وابسته به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان می باشد و از طریق مدلسازی های مفهومی، ریاضی و آماری در قالب پژوهش های بنیادی و کاربردی زمینه فهم دقیق تر مسائل پیچیده کنونی و آینده حوزه سلامت و تصمیم سازی برای حل این مسائل را فراهم می نماید. این مرکز همچنین زمینه رشد علمی و فنی مدلسازی سلامت را ایجاد می کند.