۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير

تلفن تماس: 31325405-034

شماره فکس: 31325405-034

رایانامه:  mdrs.rcmh@gmail.com 

افیلیشن فارسی : مرکز تحقیقات مدلسازی در سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

AffiliationModeling in Health Research Center, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran