۱۴۰۰ پنج شنبه ۳ تير
برگزاری کارگاه تعیین حجم نمونه در مطالعات کمی1