۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
فراخوان پذیرش پروپوزال

مرکز تحقیقات مدلسازی در سلامت برای پروپوزال های پیشنهادی با موضوعات آینده پژوهی، گرنت پژوهشی مستقل از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در نظر گرفته است. اولویت اعطای این گرنت با افرادی است که ضمن کسب بیشترین امتیاز برای مرکز در سه سال گذشته، با این مرکز نیز همکاری داشته باشند.

پروپوزال های پیشنهادی می بایست در سازمان یا موسسه دیگری به تصویب نرسیده باشد. حداکثر زمان برای ارائه موضوعات پیشنهادی و ارائه پروپوزال 6 بهمن 1397 می باشد. جهت ارسال پروپوزال های پیشنهادی با ایمیل مرکز مکاتبه فرمایید.

ایمیل مرکز: mdrs.rcmh@gmail.com

شماره تماس: 03431325405